بازدید مدیرعامل محترم شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

جناب آقای مهندس نوشادی به همراه مدیر محترم