بازدیدآقای مهندس کرکه ابادی از دامغان – ساری نکا

بازدید مدیرعامل محترم آقای مهندس کرکه ابادی از