بازدید آقای مهندس ورعی از پروژه هفتگل ایذه

بازدید مدیر پروژه آقای مهندس ورعی از پروژه