بازدید مدیر پروژه آقای مهندس لک به همراه مهندسین مشاور مپکو از محل رانش در خط انتقال گاز ۱۶ اینچ لاریجان