بازدید مدیرعامل محترم آقای مهندس کرکه ابادی از پروژه قوشه دامغان – ساری نکا

به همراه کارفرمای محترم، شرکت مهندسی توسعه گاز ایران و پیمانکار محترم پروژه، شرکت پیسا و بهره بردار محترم، شرکت انتقال گاز منطقه نهم عملیات