بازدید مدیر پروژه آقای مهندس بکایی از پروژه خاش میرجاوه

بازدید از عملیات لوله گذاری سکشن هشت پروژه