بازدید مدیر پروژه آقای مهندس ورعی از پروژه هفتگل ایذه به همراه کارشناسان معاونت محترم مهندسی کارفرما