جناب آقای مهندس نوشادی به همراه مدیر محترم منطقه ۹ انتقال گاز، جناب آقای مهندس مفخمی و مجری محترم طرح خط لوله دهم سراسری گاز، جناب آقای مهندس حسنی و مدیرعامل محترم شرکت مهندسین مشاور هامون گستر صنعت جناب آقای مهندس کرکه آبادی از پروژه خط انتقال گاز ۴۲ اینچ دامغان/ کیاسر/ ساری/ نکاء به همراه هیئت همراه جناب آقایان ناصری، مهندس سلیمانی‌فر، مهندس زکریایی، مهندس فریدنیا، مهندس صیاد، مهندس ابراهیمی و مهندس رمضانی.